Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt under anbringelsen

Kommunen skal sørge for at forbindelsen mellem forældrene og barnet eller den unge, holdes ved lige. Det er kommunen der fastsætter samværet og regulere omfanget af det, samt kan beslutte, hvor samværet skal finde sted.

Det nærmeste netværk har ret til samvær med det anbragte barn. Forældre, søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, m.m. har ret til samvær efter Servicelovens § 71.

Servicelovens § 71. 

 ” Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og under hensyntagen til beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-5 “. 

Det er vigtigt, at forbindelsen mellem forældre og barnet vedligeholdes, når det bliver anbragt uden for hjemmet. Det er også vigtigt, at barnet eller den unge ikke mister kontakten med sit netværk.

Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om omfanget og udførelsen af samværet og kontakten. Kommunen kan også fastsætte vilkår for samværet og kontakten.

Når kommunen skal vurdere samværet og kontakten mellem barnet og den unge og forældrene skal fokus være på barnets eller den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på barnets eller den unges synspunkter i omfanget af samværet.

Loven er udformet således, at det er barnets eller den unges ret til samvær og ikke forældrenes.

Kommunen og Børn og ungeudvalget kan af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling træffe afgørelse om overvåget samvær, eller afbryde samværet, samt anonymisering af opholdssted, og kontrol af brev, mail – eller telefonkontakt.

I visse akutte sager, kan formanden for børn og unge-udvalget træffe afgørelse om overvåget samvær, eller afbryde samværet, samt anonymisering af opholdssted, og kontrol af brev, mail – eller telefonkontakt.

Kommunen kan træffe afgørelse om omfang af samværet, udøvelse og vilkår for samvær, men en afgørelse der medfører at samværet eller kontakten er mindre end én gang om måneden sidestilles dette med en afbrydelse og skal afgøres af børn og unge-udvalget.