Serviceloven § 140 stk 1.

 Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. §§ 52, 76 og 76 a. Betyder hensynet til barnet eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af formålet med foranstaltningen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunalbestyrelsen snarest muligt og senest inden 4 måneder at opstille en handleplan.

Der er et krav, at kommunen skal udarbejde en handleplan for anbragte børn og unge jfr. Servicelovens § 140, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger i forhold til et barn. Handleplanen som skal beskrive formålet med anbringelsen/ det overordnede og langsigtede mål.

Den skal også  indeholde de afgørende informationer om barnet, blandet andet mål for barnets udvikling og trivsel,  samt samværsbeskrivelsen med barnet og anbringelsens forventende varighed.

En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Dette fremgår af servicelovens § 140, stk. 3.

I forlængelse af Børnekontorets besøg har ombudsmanden udtalt kritik af nogle kommuner, fordi de ikke har udarbejdet handleplaner eller afleveret planerne til anbringelsesstederne.

Det er meget vigtigt, at kommuner udarbejder handleplaner, og at anbringelsesstedet kenderne planerne.

Det fremgår af servicelovens § 140, stk. 7, at kommunen – når et barn anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens § 66 – skal udlevere relevante dele af handleplanen til anbringelsesstedet. Efter ombudsmandens opfattelse gælder dette også i forhold til børn, der blev anbragt før den 1. januar 2014, hvor bestemmelsen trådte i kraft.

Barnet har også ret til at få udpeget en støtteperson.

Servicelovens § 68b stk. 4

Forud for anbringelsen skal kommunalbestyrelsen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen. Kommunen kan efter behov dække støttepersonens udgifter til telefon, transport og lign.