retten til Aktindsigt | Offentlighedsloven

Ønsker du at søge om aktindsigt, skal du blot henvende dig til den rette myndighed.

Aktindsigt

intro til hjemmeside visualisere fornemmelse af juridisk arbejde. mennesker holder bøger og taler om fagligt

Offentlighedsloven

retten til Aktindsigt Offentlighedsloven

Din ret

Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Aktindsigt

Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Du skal blot henvende dig til rette myndighed.

Aktindsigt

Aktindsigt

Ifølge offentlighedsloven har alle som udgangspunkt ret til at se de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning.

Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning, og I har som forældre ret til aktindsigt i jeres tvangsanbringelsessag, så i hele tiden, følger med, hvad der sker i anbringelsen.

Der er ingen krav om begrundelse for at søge om aktindsigt, og vi kan søge om aktindsigt til dig, så vi kan få et bedre overblik over hele sagen.

Ønsker du selv at søge om aktindsigt, skal du blot henvende dig til den rette myndighed. Myndigheden skal herefter afgør om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Dog skal din anmodning færdigbehandles inden syv arbejdsgade efter myndigheden har modtaget denne, men med det forbehold, at dette på grund af sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

Myndigheden skal give jer besked hvis der er fristoverskridelse, og hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Klage til Folketingets Ombudsmand

Du kan klage til Folketingets Ombudsmand, hvis du mener, at en forvaltningsmyndighed har tilsidesat lovgivningen. Få flere informationer på siden om Folketingets Ombudsmand.

Undtagelser

Der er dog undtagelser, hvor visse dokumenter,  er ikke dækket af retten til aktindsigt.

Der gives ikke aktindsigt i:

  • straffesager
  • sager om ansættelse og forfremmelse
  • personalesager
  • interne arbejdsdokumenter, som interne breve

Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Når du er part i sagen, har du udover den almindelige aktindsigt, særlige rettigheder.

Partaktindsigten er mere omfattende, da der er oplysninger om en selv, du gerne må blive bekendt med, som andre ikke kan få adgang til.

Partsaktindsigten omfatter efter forvaltningslovens § 9, stk. 2, nr. 1, alle dokumenter, der vedrører sagen. Retten til aktindsigt efter forvaltningslovens § 9, stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af en myndighed til andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen, jf. lovens § 9, stk. 4. Retten til aktindsigt omfatter endvidere indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter, jf.forvaltningslovens § 9, stk. 2, nr. 2. Der kan også være tale om ikke-skriftligt udformet materiale. Om dokumentbegrebet henvises i øvrigt til pkt. 4.1.4 iJustitsministeriets vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen .